Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssääntöjen noudattamisella varmistamme kaikkien asuntolan asukkaiden viihtyisyyden ja turvallisuuden kaikkina vuorokauden aikoina. Asuntolalla tarkoitetaan oppilaitoksen hallinnassa olevaa asuntolarakennusta piha-alueineen ja seurustelu- ja sosiaalitiloineen. Nämä säännöt koskevat kaikkia asuntolassa asuvia opiskelijoita, heidän vieraitaan ja muita asuntolassa asioivia. Asuntola on osa oppilaitosta ja asukkaan tulee noudattaa myös oppilaitoksen (Riveria) järjestyssääntöjä.

1. Jokainen asuntolan asukas on velvollinen edistämään asumisrauhaa, viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä noudattamaan hyviä tapoja. Kiusaaminen, seksuaalinen häirintä, syrjintä, rasistinen käytös, häiritsevä, loukkaava tai uhkaava käyttäytyminen on ehdottomasti kiellettyä ja käsitellään vakavana toimintaohjerikkomuksena. Sääntö koskee myös koulumatkoja ja sosiaalista mediaa. Ilmoitamme kaikki alaikäisiin kohdistuneet kiusaamistapaukset kiusaajan ja kiusatun huoltajille sekä kaikki alaikäisiin kohdistuneet seksuaalirikosepäilyt poliisille ja lastensuojeluun.

2. Opiskelumahdollisuuksien ja riittävän levon turvaamiseksi noudatan sekä asuntolassa että piha-alueilla hiljaisuutta klo 22.00–6.00. Vieraideni on poistuttava asuntolasta arkisin (ma-to) klo 21.00 mennessä. Samassa asuntolassa asuvien on mahdollista vierailla toisten huoneissa klo 8.00–22.00. Asuntolaohjaaja voi rajoittaa vierailua tarvittaessa perustellusta syystä. Ulkopuolisten vierailut eivät ole sallittuja perjantaisin klo 16 jälkeen, viikonloppuisin, arkipyhinä ja loma-aikoina. Yövieraat asuntolassa käsitellään vakavana toimintaohjerikkomuksena. Vuokrasuhteessa olevien opiskelijoiden kohdalla noudatetaan lakia asuinhuoneen vuokrauksesta.

3. Vältän asuntolan kaikissa tiloissa ja alueella melua ja muuta tarpeetonta toisten asukkaiden häiritsemistä. Henkilökunnalla on oikeus poistaa häiritsevät laitteet.

4. Huolehdin huoneeni ja myös asuntolan yhteisten tilojen siisteydestä ja viihtyvyydestä sekä jätteiden kierrättämisestä. Kun poistun huoneestani tai solustani vastaan siitä, että ovet on lukittu, ikkunat suljettu ja valot sammutettu. Asuntolan henkilökunta ohjaa ja valvoo siisteyttä asuntolassa mm. sopimalla siivousvuoroista ja tekemällä siivoustarkastuksia. Kun muutan pois asuntolasta, siivoan huoneeni luovutuskuntoon. Jos luovutettua asuntoa ei ole siivottu ohjeiden mukaisesti, Riveria perii todelliset siivouskustannukset asukkaalta.

5. Lemmikkien tuonti asuntolan tiloihin on kielletty.

6. Mikäli sairastun asuntolassa asuessani, otan yhteyttä asuntolaohjaajaan sekä omavalmentajaani. Jos sairauteni kestää yli kaksi päivää, asuntolasta pitää poistua tai sopia muusta järjestelystä asuntolaohjaajan kanssa. Poikkeuksista päättää asuntolaohjaaja.

7. En jää asuntolaan ilman hyväksyttävää syytä. Asuntolassa asuminen edellyttää, että opintoni etenevät HOKS:in mukaisesti. Viikonloppuina ja yli kahden päivän lomien aikana asuntola on suljettu. Asuntolaohjaaja voi kuitenkin erityisin perustein myöntää oikeuden viikonloppuasumiseen.

8. Käsittelen asuntolan omaisuutta huolella. Ilmoitan välittömästi asuntolaohjaajalle asuntolan kaluston siirtämisestä, vahingoittumisesta tai laitteen epäkunnosta. Vastaan henkilökohtaisesti avaimesta, kulkutunnisteesta, omasta huoneesta ja sen varustuksesta. Jos unohdan tai hukkaan avaimen tai kulkutunnisteen, olen siitä korvausvelvollinen. Solun yhteisistä tiloista ja kalustosta vastuu on kaikilla solun asukkailla. Asuntolassa asuvana olen myös vastuussa siitä, että vieraani noudattavat asuntolan järjestyssääntöjä.

9. Soluissa ja huoneessani käytän vain ehjiä, CE-tunnuksilla varustettuja sähkölaitteita. Henkilökunnalla on oikeus poistaa vialliset, häiritsevät ja kielletyt laitteet. Paloturvallisuuden vuoksi huolehdin sähkölaitteiden (esim. keittolevyt, televisio, valot) sulkemisesta, kun poistun huoneestani/solustani. Kynttilöiden ja muun avotulen käyttö asuntolan tiloissa on kielletty. Olen korvausvelvollinen aiheuttamistani aiheettomista palohälytyksistä. Turvallisuustekniikkaan koskeminen tai ilkivalta on vakava toimintaohjerikkomus.

10. Noudatan asuntolaa ja sen piha-alueita koskevia tupakkalain säännöksiä: Tupakointi, nuuskan käyttö tai sähkötupakan käyttö on kielletty Riverian rakennuksissa ja niiden ulkoalueilla. Tupakointiin tai muiden nikotiinituotteiden käyttöön liittyviä välineitä ei saa pitää esillä Riverian tiloissa eikä alueella. Tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta.

11. Alkoholin, huumeiden sekä muiden päihteiden hallussapito, käyttäminen, välittäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen asuntolassa ja sen alueella tai opiskeluun liittyvissä tilanteissa muuallakin kuin oppilaitoksen alueella on kielletty. Myös huumaavien aineiden käyttöön liittyvien välineiden hallussapito asuntola-alueella on kielletty. Edellä mainitut asiat käsitellään vakavina toimintaohjerikkomuksina.

12. Turvallisuuden takaamiseksi aseiden, ampumatarvikkeiden tai muiden toisen vahingoittamiseen soveltuvien välineiden tuominen ja säilyttäminen asuntolassa ja sen alueella on kielletty. Asuntolaohjaajalla, asuntolaohjaajan esihenkilöllä, tilapalveluhenkilökunnalla, tiimipäälliköllä, turvallisuushenkilöstöllä tai rehtorilla ja hänen määräämällään henkilöllä on oikeus tehdä tarkastuskäyntejä huoneisiin ennalta ilmoittaen, jos on epäiltävissä, että tätä toimintaohjetta ei ole noudatettu tai on tarpeen tehdä kiinteistöhuoltoon liittyviä tarkastuksia tai huoltoja.

13. Järjestyssääntöjen noudattamatta jättämisestä seuraa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (L531/2017) mukaiset kurinpitomenettelyt, joita voivat olla kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen oppilaitoksesta tai erottaminen asuntolasta.

14. Asuntolasta erotetun opiskelijan asuminen ja oleskelu asuntola-alueella on erottamisen aikana kielletty. Jos opiskelija on erotettu oppilaitoksesta, hänellä ei ole oikeutta asua eikä vierailla asuntolassa.