Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Sosiaalisen median ohje Riverian opiskelijalle
Kurinpidolliset toimenpiteet
Opintojen keskeyttäminen ja eroaminen Riveria
Opiskelijan velvollisuudet
Opiskelukustannukset
Oppilaitoksen omaisuuden käsittely
Opetukseen osallistuminen
Tupakka ja päihteet
Työturvallisuus
Netiketti
Tieto- ja viestintätekniikka Riveriassa
Säilytystilat
Järjestysohjeet
Turvallisuusohjeet
Pysäköinti
Vaikuttaminen Riveriassa
Laki ja netti

Vapaa hakeutumisoikeus

Opiskelijalla on oikeus vapaasti hakeutua haluamaansa ammatilliseen koulutukseen. Toisella asteella opiskelijaksi ottaminen perustuu yhteishakumenettelyyn. Koulutuksen järjestäjä voi päättää osasta opiskelijaksi oton perusteista, esimerkiksi soveltuvuus- tai valintakokeista.

Hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on suojata opiskelijoita väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Työssäoppimisen aikana opiskelijan työturvallisuudesta vastaa työnantaja siinäkin tapauksessa, että opiskelija ei ole työsopimussuhteessa työnantajaan.

Oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta

Koulutuksen järjestäjän tulee ennalta ilmoittaa mm. siitä, järjestetäänkö opetus lähi-, etä- vai monimuoto-opetuksena. Samoin on ilmoitettava pääpiirteittäin tarjottavien opintojen valikoiman laajuus. Koulutuksen järjestäjän tulee noudattaa ennalta ilmoittamaansa koulutuksen järjestämistapaa ja pyrkiä toteuttamaan mahdollisimman hyvin opiskelijoiden valinnat.

Oikeus osaamisen tunnustamiseen

Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia keskeisiltä osilta vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muuten hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi.

Oikeus maksuttomaan opetukseen ja muihin opintososiaalisiin etuihin

Perusopetuksen on opiskelijalle maksutonta. Päätoimisilla opiskelijoilla on oikeus yhteen maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Näin ollen esimerkiksi etäopetusjaksojen aikana ateriaetua ei ole.

Asuminen koulutuksen järjestäjän osoittamassa opiskelija-asuntolassa on opiskelijalle maksutonta.

Opiskelijalla on tietyin edellytyksin oikeus koulumatka- ja opintotukeen. Opiskelijoiden on hyvä varautua kirja- ja välinehankintoihin opintojen aikana.

Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998), asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998).