Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Sosiaalisen median ohje Riverian opiskelijalle
Kurinpito Riveriassa
Opintojen keskeyttäminen ja eroaminen Riveria
Opiskelijan velvollisuudet
Opiskelukustannukset
Oppilaitoksen omaisuuden käsittely
Opetukseen osallistuminen
Tupakka ja päihteet
Työturvallisuus
Netiketti
Tieto- ja viestintätekniikka Riveriassa
Säilytystilat
Järjestysohjeet
Turvallisuusohjeet
Pysäköinti
Vaikuttaminen Riveriassa
Laki ja netti

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet perustuvat lakiin

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijalla on joukko oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka perustuvat lakiin ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 ja asetukseen ammatillisesta koulutuksesta 673/2018. Työvoimakoulutuksen opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia määritellään myös julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa 916/2012.

Vapaa hakeutumisoikeus

Voit vapaasti hakeutua haluamaasi ammatilliseen koulutukseen. Riveriassa opiskleijat valitaan yhteis- tai jatkuvan haun kautta. Hakijoihin sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita. Joissakin koulutuksissa järjestetään kieli-, soveltuvuus- tai valintakokeita.

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Opiskelu Riveriassa tulee olla turvallista. Väkivalta, kiusaaminen ja häirintä on kiellettyä. Riverian henkilöstö huolehtii opiskelun turvallisuudesta yhdessä opiskelijoiden kanssa. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana opiskelijan työturvallisuudesta vastaa työnantaja.

Oikeus saada opetusta ja ohjausta

Riveriassa sinulla on oikeus saada sellaista opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen. Tarvittaessa saat myös henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-ohjausta.

Oikeus osaamisen tunnustamiseen

Aikaisempi osaamisesi voi tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään vastata suorittamasi tutkinnon sisältöjä. Tällöin osaamisesi tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi tutkintoasi, jolloin opiskeluaikasi voi lyhentyä.

Oikeus maksuttomaan opetukseen ja muihin opintososiaalisiin etuihin

Ammatillinen peruskoulutus ja valmentava koulutus (VALMA) ovat sinulle maksuttomia. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opiskelijoita voidaan periä opiskelijamaksuja. Sinun kannattaa kuitenkin varautua kirja- ja välinehankintoihin sekä lupa- ja passikoulutusten viranomaismaksuihin.

Osallistu opetukseen, näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen HOKSin mukaisesti.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa sinulla on myös oikeus maksuttomaan ateriaan HOKSin mukaisina työpäivinä, jolloin läsnäolo Riverian opetustiloissa ja työpaikalla on välttämätöntä. Etäopetusjaksojen aikana ateriaetua ei ole. Henkilöstö-, oppisopimus- ja työvoimakoulutuksessa ei ole oikeutta maksuttomaan ateriaan.

Huom! Opiskelijana sinulla on velvollisuus pitää joka päivä esim. Kela-kortti mukana ruokaillessasi maksuttoman aterian saadaksesi tai ruokaillessasi opiskelijahinnalla.

Asuminen Riverian järjestämässä opiskelija-asuntolassa on sinulle maksutonta.

Opiskeluoikeus

Opiskeluoikeutesi alkaa opiskelijavalinnan jälkeen Riverian päättämänä ajankohtana. Opiskeluoikeutesi puolestaan päättyy suoritettuasi koulutuksen tai tutkinnon, tai kun sinut on katsottu eronneeksi.

Työvoimakoulutuksessa sinulla on oikeus suorittaa opintoja työvoimakoulutuksen keston ajan.

Salassapitovelvollisuus

Vaitiolovelvollisuus on tärkeä osa työelämätaitoja ja perustuu lakiin. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia asioita ovat esimerkiksi asiakirjan salassa pidettävä sisältö, henkilöiden terveystiedot, asiakkaiden nimet, asiakkaiden tekemien ostosten sisältö, kassassa olevan rahan määrä, rahakuljetusten aikataulu yms. Joillakin työpaikoilla pyydetään allekirjoittamaan vaitiolosopimus.


Kaipaako sivu päivittämistä?