Opiskelijan velvollisuudet

Velvollisuus osallistua HOKSn mukaiseen opetukseen

Osallistut henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhin osaamisen osoittamiseen. Opetuksesta voi olla vain poissa perustellusta syystä. Laki ammatillisesta koulutuksesta velvoittaa opiskelijan on suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytymään asiallisesti. (L531/2017 94§).

Sinun on aina ilmoitettava poissaoloistasi ryhmävalmentajallesi. Jos oppilaitos katsoo, että tarkoituksenasi ei ole osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen, etkä ole esittänyt perusteltua syystä poissaolollesi, sinut voidaan katsoa eronneeksi ja opiskeluoikeutesi päättyy. Voit myös itse erota oppilaitoksesta. Ilmoitus tehdään kirjallisesti, lomakkeen saat ryhmävalmentajalta tai opintotoimistosta. (L531/2017 97§).

Opiskeluoikeus

Opiskeluoikeutesi alkaa oppilaitoksen päättämänä ajankohtana. Päivämäärä kerrotaan käytännössä valintakirjeessä, jonka saat opiskelijavalinnan jälkeen. Opiskeluoikeutesi päättyy, kun olet suorittanut tutkinnon, tutkinnon osat tai koulutuksen tai sinut on katsottu eronneeksi. Tämä koskee myös oppisopimuskoulutusta, jossa opiskeluoikeuden kesto kirjataan oppisopimukseen.

Työvoimakoulutuksessa opiskeluoikeus alkaa ja päättyy oppilaitoksen ja työ- ja elinkeinotoimiston sopimana ajankohtana.

Voit väliaikaisesti keskeyttää opiskeluoikeutesi siksi ajaksi, kun olet suorittamassa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007), naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelusta, saat sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaista sairauspäivärahaa taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Lisäksi opiskeluoikeutesi voidaan pyynnöstäsi väliaikaisesti keskeyttää muusta perustellusta syystä.

Salassapitovelvollisuus

Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa voi olla tietoja ja asioita, jotka ovat salassa pidettäviä. Sinulla on velvollisuus pitää salassa kaikki työpaikalla saamasi tiedot, aivan kuten vastaavissa tehtävissä työskentelevien työntekijöiden ja viranhaltijoidenkin.


Kaipaako sivu päivittämistä?