Työturvallisuus

Työturvallisuuteen liittyvät ohjeistukset esitellään kaikille opiskelijoille opintojen alussa opettajien johdolla.

Työturvallisuusohjeiden tavoitteena on, että opiskelija

 • arvioi työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimii ja ohjaa myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • kykenee huolehtimaan ympäristönsuojelusta sekä työpaikkansa siisteydestä ja järjestyksestä
 • perehtyy työyhteisön toimintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihin
 • arvioi työyhteisön työergonomiakysymykset oman työn osalta
 • ylläpitää työ- ja toimintakykyä sekä omaa terveyttään.

Terveydentilaselvitykset

Terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä. Lainsäädäntö edellyttää normaalia tiukempia terveydentilavaatimuksia koulutuksissa, joissa opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Näitä aloja ovat nuoriso- ja vapaa-aika-ala, sosiaali- ja terveysala, kuljetusala sekö turvallisuusala. Terveydentilavaatimuksiin voit tutustua täältä.

Oppilaitos voi pyytää selvityksen terveydentilasta opiskelijaksi ottamisen jälkeen, jos syntyy epäily siitä, että terveydentila ei riitä opiskeluun ja alan työtehtäviin. Opiskeluoikeus voidaan peruttaa tilanteissa, joissa  se on turvallisuusnäkökulman vuoksi perusteltua.

Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen tekemistä on hankittava asiaa koskeva tarpeellinen asiantuntija- ja muu selvitys (maksuton opiskelijalle) sekä varattava opiskelijalle ja hänen huoltajalleen tilaisuus tulla kuulluksi.

Rikostaustaotteen pyytäminen nähtäväksi

Rikostaustaote pyydetään nähtäväksi ennen työssäoppimisjaksoa niiltä opiskelijoilta, jotka työskentelevät työssäoppimisen aikana pääsääntöisesti alaikäisten parissa. Ote pyydetään vapaa-ajan ohjauksen perustutkinnon ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijoilta (tai ko. tutkinnon osia suorittavilta). Rikostaustaote on opiskelijalle  maksuton. Jos opiskelija kieltäytyy rikosrekisteriotteen näyttämisestä, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikosrekisteriotteen nähtäväksi. 32 a §:n 4 (12.8.2011/951).

Opiskeluoikeuden pidättäminen, peruuttaminen ja palauttaminen

Vakavissa soveltumattomuuteen liittyvissä ja turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa voidaan yksittäisen opiskelijan opiskeluoikeus pidättää tai peruuttaa. Opiskeluoikeuden pidättäminen ja peruuttaminen on erittäin harvinaista ja aina viimesijaisia keinoja. Opiskeluoikeuden pidättäminen, peruuttaminen ja palauttaminen ovat mahdollisia ainoastaan Opetushallituksen määräämissä perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa.

Opiskeluoikeus voidaan perua ainoastaan 1.8.2012 jälkeen aloittaneilta opiskelijoilta seuraavissa Riverian perustutkinnoissa:

 • logistiikan perustutkinto/kuljetuspalvelujen koulutusohjelma
 • rakennusalan perustutkinto/maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma
 • nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto
 • metsäalan perustutkinto/metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma
 • luonto- ja ympäristöalan perustutkinto/ympäristöalan koulutusohjelma
 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto sekä
 • turvallisuusalan perustutkinto.

Koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden edellä mainittuja tutkintoa suorittavien opiskelijoiden kohdalla, mikäli:

 1. Opiskelija on vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden, osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa.
 2. On ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä tutkintokohtaisia opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä.
 3. Opiskelija on opiskelijaksi hakuvaiheessa salannut sellaisen tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi.
 4. Kun opinnot tai opintoihin kuuluva työssäoppiminen edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä, koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos se on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi ja jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen rikoslain (39/1889) 17 luvun 18, 18 a tai 19 §:ssä, 20 luvussa, 21 luvun 1–3 tai 6 §:ssä, 31 luvun 2 §:ssä taikka 50 luvun 1, 2, 3, 4 tai 4 a §:ssä tarkoitetusta rikoksesta.Jos opiskelija kieltäytyy 32 a §:n 1 momentissa tarkoitetuista terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, tai rikosrekisteriotteen esittämisestä, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

Kaipaako sivu päivittämistä?