Hakeutumisvaiheen ohjaus

Ennen opintojen alkua tapahtuvan ohjauksen tavoitteena on tiedottaa ja neuvoa hakijoita ammatilliseen koulutukseen hakeutumisesta, aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta, vaihtoehdoista
ammatillisen tutkinnon suorittamiseksi ja ammattitaidon kehittämiseksi, koulutuksen sisällöstä ja rakenteesta, erilaisista polkuvaihtoehdoista (esim. kahden tutkinnon polku ja yrittäjyyspolku), alakohtaisista terveydentilavaatimuksista, opintososiaalisista eduista sekä opiskelukustannuksista.

Tiedottamiseen kuuluvat mm. vanhempainillat, Riverian www-sivut, hakijan opas, koulutusmessut ja tapahtumat sekä hakuneuvonnan palvelut.

Lisäksi koulutusvaihtoehdoista tiedotetaan koulujen opinto-ohjaustunneilla ja työelämäkäyntien yhteydessä. Asioista kerrotaan myös hyväksymiskirjeessä ja eri hakujen
haastatteluissa. Tiedottamisesta ja markkinoinnista vastaa Riverian viestintä. Viestinnän apuna toimivat koulutusalat, opinto-ohjaajat, koulutussuunnittelijat ja yritysasiamiehet.