Sisäiset siirtymät: tutkinnon tai osaamisalanalan vaihto Riveriassa

SISÄISEN SIIRTYMÄN TOIMINTAMALLI

”Jos opiskelijaksi otettu haluaa perustellusta syystä vaihtaa tutkintoa tai koulutusta taikka opiskelija aikoo ilman hyväksyttävää syytä keskeyttää aloittamansa koulutuksen, koulutuksen järjestäjän tehtävänä on selvittää yhdessä opiskelijan kanssa tälle soveltuvampi tutkinto tai koulutus sekä tarvittaessa ohjata opiskelija hakeutumaan toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen taikka muun tarkoituksenmukaisen palvelun piiriin.” Laki ammatillisesta koulutuksesta (42 § / 531/2017),

SISÄISEN SIIRTYMÄN VAIHEET

Opiskelijan toive siirtymästä tulee esille keskustelussa henkilöstön kanssa

 • Opiskelijan toiveen tai tarpeen kuuleminen ja kuunteleminen
 • Siirtymään liittyy keskeytysuhka
 • Siirtymämahdollisuuden esittely ja järjestelyjen aloittaminen
 • (Opiskelijan opiskelupaikka säilyy alkuperäisessä koulutuksessa siirtymävaiheen ajan)

Lähtötilanne

 • Opinto-ohjaaja käy ohjauksellisen keskustelun opiskelijan kanssa siirtymisen syistä ja kiinnostuksen kohteista sekä kokoaa tarvittavan verkoston (omavalmentaja, opinto-ohjaaja, opiskeluhuolto, huoltajat, muut verkostot)
 • Opinto-ohjaaja ja opiskelija laativat yhdessä opiskelusuunnitelman siirtymävaiheen ajalle
 • Suunnitelma kirjataan HOKSiin
 • Seurannasta ja suunnitelman päivittämisestä vastaa opinto-ohjaaja, joka kulkee opiskelijan rinnalla koko siirtymävaiheen ajan
 • Opinto-ohjaaja pitää säännöllisesti yhteyttä opiskelijaan. Hän toimii opiskelijan tsempparina ja ”tukihenkilönä” koulutusten välimaastossa sekä liikkuu tarvittaessa opiskelijan kanssa.

Siirtymävaihe

 • Koulutusvaihtoehtoihin tutustuminen käytännössä kuuluu uuden ammatinvalinnan prosessiin
 • Tutustuminen itseä kiinnostavaan koulutukseen/ammattiin järjestetään oppilaitoksen sisälle tai vaihtoehtoisesti työelämään (koulutussopimus). Muista myös vaihtoehtoiset oppimisympäristöt siirtymäopinnoissa. (HUOM! kesto voi olla päiviä, viikkoja tai kuukausia)
 • Tämä vaihe toteutetaan, kunnes opiskelijalle sopiva vaihtoehto on löytynyt.
 • Opinto-ohjaaja on yhteydessä ao. tutkintojen opinto-ohjaajiin ja sopii käytännön järjestelyistä.
 • Ohjaus on
  • ammatinvalinnan selkeyttämistä ja/tai miettimistä ja ammattien soveltuvuuden testaamista
  • elämänhallinnan, -tilanteen ja motivaation tukemista
  • kannustajana toimimista (myös etäyhteydet) ja siirtymävaiheen organisointia
  • verkostoyhteistyötä
 • Tutustumisen jälkeen tehdään yhteinen arvio koulutuksen soveltuvuudesta
 • ”Vastaanottava opinto-ohjaaja” varmistaa alan koulutuspäälliköltä mahdollisuuden tarjota opiskelupaikka (ml. haastattelut)