Opintojen ohjaus

Opiskelijalla on oikeus saada opintojen aikana henkilökohtaista ja muuta ohjausta.

 

Ohjauksen painopistealueet ovat erilaiset opintojen eri vaiheissa

  • Opintojen alkuvaiheessa ohjauksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija uuteen opiskeluympäristöön ja auttaa häntä opiskelun suunnittelussa.
  • Opintojen aikana ohjauksen painopiste siirtyy opiskelun ohjauksesta uraohjaukseen.
  • Opintojen keski- ja loppuvaiheessa tuetaan opiskelijaa löytämään joustavia ja yksilöllisiä koulutusvalintoja.
  • Valmistuvien opiskelijoiden ohjauksessa painottuvat työelämään ja jatko-opintoihin ohjaaminen.

Omavalmentaja

Omavalmentaja vastaa alakohtaisesta opetussuunnitelman ja tavoitteiden selvittämisestä. Kunkin aineen opettaja hoitaa täsmennetyt tavoitteet ja opintojakson arviointiperusteet ennen opintojen alkua. Omavalmentaja esittelee opintojen kokonaisrakenteen, osaamisen tunnustamisperiaatteet ja erilaisten valintojen vaikutuksen jatko-opintoihin. Tarkemmin omavalmentajan tehtävistä

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaajan kanssa voit keskustella luottamuksellisesti opiskeluun, opintojen etenemiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvissä asioista opiskelun kaikissa vaiheissa. Opinto-ohjaajan kanssa voit keskustella myös silloin, jos haluat pohtia alavalintaasi, opintojen keskeyttämistä tai jatko-opintomahdollisuuksia.

Opinto-ohjaajat ohjaavat, tiedottavat, ja neuvovat opiskelijoita yksilö- tai ryhmäohjauksena

Opinto-ohjaajien yhteystiedot (RIVERIA.FI)

Uraohjaus

Urasuunnitelma on keskeinen osa HOKSia, joka pohjautuu tutkinnon perusteisiin sekä opiskelijan henkilökohtaisiin tarpeisiin ja suunnitelmiin. Ensimmäisessä vaiheessa opiskelija laatii itselleen omien tavoitteidensa pohjalta urasuunnitelman. Tämän jälkeen hoks-ohjaaja / omavalmentaja käy opiskelijan kanssa ohjauskeskustelun, jossa kirjataan mahdolliset osaamisen tunnustamiset ja tarkennetaan myös opiskelijan omia tavoitteita ja suunnitelmia puuttuvan osaamisen hankkimiseksi seuraavalle puolelle vuodelle.

Opiskelija seuraa, arvioi ja tarkentaa henkilökohtaista ura- ja opiskelusuunnitelmaansa Wilmaan koko opintojensa ajan yhteistyössä omavalmentajan, opettajien ja opinto-ohjaajan kanssa eli HOKS-prosessin ytimessä on opiskelijan henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma.

Opintojen aikana saat vahvistusta työnhakutaitoihisi ja sinua rohkaistaan itsenäiseen työnhakuun sekä ohjataan ja avustetaan työpaikan haussa. Saat tietoa erilaisista työllistymismahdollisuuksista ja työllistymistä tukevista palveluista sekä valmistaudut omien taitojesi ja osaamisesi esittelyyn.

Sinulle esitellään jatko-opintomahdollisuuksia opintojen aikana. Pääset tutustumaan korkeakouluihin ”avoimien ovien” päivänä tai muilla tutustumisvierailuilla. Lisäksi sinulla on mahdollisuus mennä tutustumaan 1-5 päiväksi sinua erityisesti kiinnostaviin opintoaloihin korkeakoulussa. Voit myös suorittaa väyläopintoja osana ammatillista perustutkintoa.

Lisätietoa uraohjauksesta täältä.

 

Ohjauksen tulee olla kokonaisvaltaista

Ohjaus sisältyy kaikkeen ammatilliseen koulutukseen.

Ohjaus on luonteeltaan jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista toimintaa opiskelijan oppimisen, kasvun ja kehityksen tueksi.

Ohjauksella tuetaan opiskelijan oppimista, ammatti-identiteetin kehittymistä, opintojen valinnaisuuden ja osaamisen tunnustamisen toteutumista sekä ohjataan opiskelijaa hänen tehdessään ura- ja koulutusvalintoja.

Ohjaus auttaa opiskelijaa laatimaan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS) ja tekemään omaa opintopolkuaan koskevia valintoja ja toisaalta seuraamaan säännöllisesti omien opintojensa edistymistä.

Ohjauksen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Ohjauksen avulla autetaan ja tuetaan opiskelijaa integroitumaan ryhmään ja toimimaan ryhmän jäsenenä. Se vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta opiskelija- ja oppilaitosyhteisöissä sekä kasvattaa heitä yhteiskunnan ja työelämän jäsenyyteen.

Ohjausta toteuttavat yhteisten aineiden ja ammatilliset opettajat, opinto-ohjaaja, omavalmentaja, erityisopettaja, kuraattori, opintosihteerit, tutoriopiskelijat ja muu henkilöstö. Kasvatuksellinen ohjaus ja neuvonta  on koko oppilaitoksen henkilöstön tehtävä.  Lisäksi yhteistyö opiskelijoiden huoltajien kanssa on tärkeää.

Päävastuu ohjauksesta kuuluu omavalmentajille, opettajille ja opinto-ohjaajille.