Valmentava työote opetuksessa ja ohjauksessa

Valmentava työote näkyy sinulle laadukkaana henkilökohtaistamisena ja vastuullisten valintojesi tukemisena, yhdessä työskentelynä ja tekemisenä, monipuolisena opiskeluna erilaisissa oppimisympäristöissä sekä välittämisenä ja  työkykyisyytesi tukemisena.

Sinua tuetaan ja ohjataan kehittymään aktiivisena toimijana ja oman alasi ammattilaisena. Haluat oppia, kehittää ammatillista osaamistasi ja itseäsi sekä tehdä vastuullisia valintoja omien kykyjesi ja valmiuksiesi mukaisesti.

Ammatillinen osaaminen on ammattiteorian ja käytännön taitojen muodostama kokonaisuus, joka näkyy yksilön ja ryhmän sujuvana yrittäjämäisenä toimintana, kykynä tehdä, toimia ja  ratkaista ongelmia työtilanteissa.

Opiskeluasi ammattiin ohjaa osaamisperusteisuuden periaate. Se tarkoittaa sitä, että toteutat opiskelusi työelämän toiminta- ja työtehtäväkokonaisuuksien mukaisesti huomioimalla yksilölliset tavoitteesi ja aikaisemmin hankimasi osaaminen.

Tulevassa ammatissasi tarvitsemiasi taitoja ja tietoja opit ensisijaisesti tekemällä alan työtehtäviä ja arvioimalla omaa ja muiden toimintaa erilaisissa oppimisympäristöissä.

 

HYVINVOIVA OPISKELU- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Valmentava työote opetuksessa ja ohjauksessa perustuu yhdessä tekemiseen.

Yhdessä tekeminen konkretisoituu yhteistoiminnallisena työskentelynä ja vertaisilta oppimisena niin opiskelun kuin opetuksen ja ohjauksenkin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Sen tavoitteena on oppimisen ohella synnyttää kokemuksia yhteisöllisestä ongelmanratkaisusta, yhteenkuulumisesta ja vaikuttamisesta sekä mahdollistaa jokaiselle omannäköinen tila ja paikka yhteisössä.

Vuorovaikutteisessa ja monipuolisessa oppimisympäristössä opiskelijoilla on mahdollisuus saada rakentavaa palautetta osaamisestaan oppimisen eri vaiheissa ja mahdollisuus myös keskustella opettajien, työelämän edustajien ja toisten opiskelijoiden kanssa omasta osaamisestaan ja sen kehittymisestä. Tavoitteena on mahdollistaa pystyvyyden kokemusten syntyminen huomioimalla opiskelijoiden voimavarat, itseilmaisun mahdollisuudet, kokemukset aikaansaannoksista sekä opiskelijoiden mahdollisuudet myös uppoutua sopivan haastavaan tekemiseen.

Vastuullinen toiminta näkyy erityisesti vuorovaikutussuhteissa ja yhteisissä prosesseissa.  Tuemme ja ohjaamme aktiivisesti ja monipuolisesti opiskelijoiden ammatillista, persoonallista ja sosiaalista kehittymistä ja kasvua vastuullisiksi ja taitaviksi ammatillisiksi osaajiksi ja elinikäisiksi oppijoiksi. Opiskelijoiden ja henkilöstön vastuullisuus näkyy mm. avoimena, kannustavana ja yhteisöllisenä toimintana sekä haluna ottaa vaikeatkin asiat puheeksi etukäteen.

Toimintaa oppilaitosyhteisössä linjataan yhteisillä toimintaohjeilla, joiden tarkoituksena on luoda selkeyttä arkipäivän tilanteisiin ja varmistaa myös opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu.

Vaikuttaminen oppilaitosyhteisössä

Voit osallistua ja vaikuttaa oppilaitoksen toiminnan ja opetuksen kehittämiseen mm. vastaamalla palautekyselyihin, osallistumalla opiskelijoiden kuulemistilaisuuksiin ja toimimalla aktiivisesti opiskelijakunnassa.

 

Viestintä

Ajankohtaisista ja kiireellisistä asioista tiedotetaan opiskelijoille Wilmassa pikaviesteillä, tekstiviesteillä ja sähköposteilla (opisknro@edu.riveria.fi) sekä Opiskelijan oppaassa.

Lisäksi Riveriassa on käytössä useita sosiaalisen median kanavia.

OPISKELIJAN TYÖKYKY

Opiskelijan työkykyyn vaikuttavat Kuntun (2011) mukaan

 • yksilön terveys ja voimavarat
 • opiskelutaidot,
 • opetus ja ohjaus sekä
 • opiskeluympäristöt.

Vastuullisuuteen sisältyy myös opiskelijoiden ja opetushenkilöstön sitoutuminen opiskelijoiden työkyvyn kokonaisvaltaiseen edistämiseen.

 

Työkyky on toiminnanen kokonaisuus. Opetuksen ja ohjauksen arjessa tuetaan työkyvyn osatekijöiden myönteistä kehittymistä .

Digitaalinen opiskelijan palvelutarpeen arviointiväline CREAR-mittari.

kaavioRiveriassa otetaan käyttöön opiskelijan toiminta- ja työkykyä arvioiva digitaalisen palvelutarpeen arviointiväline (= CREAR-mittari). CREAR auttaa sinua hahmottamaan, miten sinulla menee elämäsi eri osa-alueilla. Kyselyn tulokset kuvaavat tilannettasi opiskelukyvyn, toimijuuden ja toimintakyvyn sekä urasuunnittelu- ja työllistymistaitojen suhteen. Crear -kysely on tarkoitettu ensisijaisesti opintoja aloittaville opiskelijoille.

Ohjeet Crear -kyselyn toteuttamiseen

 • Vastaa kysymyksiin. Sen jälkeen saat tietoa ja vinkkejä siihen, miten voit suunnitella tulevaisuuttasi.
 • CREAR ei kerää vastauksia mihinkään, joten voit vastata ilman turhia paineita.
 • Näet tulokset heti vastattuasi kysymyksiin. Voit tallentaa tiedot itsellesi tai lähettää nesähköpostitse eteenpäin.
 • Voit tarkastella tuloksia itsenäisesti tai asiantuntijan kanssa.

CREAR-mittari opas opiskelijalle (.pdf)

Ohjevideo opiskelijalle

CREAR-kyselyn löydät täältä.

Huomioi:

 • Ladattava pdf-tiedosto sekä lähettämismahdollisuus löytyvät testin lopusta.
 • Tee testi mobiilissa tai käyttämällä Mozilla Firefox tai Microsoft Edge selainta.
 • Kielivalikosta on suositeltavaa valita selkokielinen versio.

 

 

Kaipaako sivu päivittämistä?