Hyvinvoiva opiskelu- ja oppimisympäristö

Valmentava työote opetuksessa ja ohjauksessa perustuu yhdessä tekemiseen.

Se konkretisoituu yhteistoiminnallisena työskentelynä ja vertaisilta oppimisena niin opiskelun kuin opetuksen ja ohjauksenkin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Sen tavoitteena on oppimisen ohella synnyttää kokemuksia yhteisöllisestä ongelmanratkaisusta, yhteenkuulumisesta ja vaikuttamisesta sekä mahdollistaa jokaiselle omannäköinen tila ja paikka yhteisössä.

Vuorovaikutteisessa ja monipuolisessa oppimisympäristössä opiskelijoilla on mahdollisuus saada rakentavaa palautetta osaamisestaan oppimisen eri vaiheissa ja mahdollisuus myös keskustella opettajien, työelämän edustajien ja toisten opiskelijoiden kanssa omasta osaamisestaan ja sen kehittymisestä. Tavoitteena on mahdollistaa pystyvyyden kokemusten syntyminen huomioimalla opiskelijoiden voimavarat, itseilmaisun mahdollisuudet, kokemukset aikaansaannoksista sekä opiskelijoiden mahdollisuudet myös uppoutua sopivan haastavaan tekemiseen.

Vastuullinen toiminta näkyy erityisesti vuorovaikutussuhteissa ja yhteisissä prosesseissa.  Tuemme ja ohjaamme aktiivisesti ja monipuolisesti opiskelijoiden ammatillista, persoonallista ja sosiaalista kehittymistä ja kasvua vastuullisiksi ja taitaviksi ammatillisiksi osaajiksi ja elinikäisiksi oppijoiksi. Opiskelijoiden ja henkilöstön vastuullisuus näkyy mm. avoimena, kannustavana ja yhteisöllisenä toimintana sekä haluna ottaa vaikeatkin asiat puheeksi etukäteen.

Toimintaa oppilaitosyhteisössä linjataan yhteisillä toimintaohjeilla, joiden tarkoituksena on luoda selkeyttä arkipäivän tilanteisiin ja varmistaa myös opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu.

Vaikuttaminen oppilaitosyhteisössä

Voit vaikuttaa oppilaitoksen toiminnan ja opetuksen kehittämiseen mm. vastaamalla palautekyselyihin, osallistumalla opiskelijoiden kuulemistilaisuuksiin ja toimimalla aktiivisesti opiskelijakunnassa.

Vaihda ao. linkit

Viestintä

Ajankohtaisista ja kiireellisistä asioista tiedotetaan opiskelijoille Wilmassa pikaviesteillä, tekstiviesteillä ja sähköposteilla (opisknro@edu.riveria.fi) sekä Opiskelijan oppaassa.

Lisäksi Riveriassa on käytössä useita sosiaalisen median kanavia.


Kaipaako sivu päivittämistä?