Opintojen ohjaus

Opinto-ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijan oppimista, ammatti-identiteetin kehittymistä, opintojen valinnaisuuden ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista.

Opintojen ohjaus on koko oppilaitoksen henkilöstön tehtävä.

Päävastuu ohjauksesta kuuluu ryhmävalmentajille, opettajille ja opinto-ohjaajille.

Ohjauksen painopistealueet ovat erilaiset opintojen eri vaiheissa

Opintojen alkuvaiheessa ohjauksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija uuteen opiskeluympäristöön ja auttaa häntä opiskelun suunnittelussa.

Ryhmänvalmennus

Ryhmänvalmentaja vastaa alakohtaisesta opetussuunnitelman ja tavoitteiden selvittämisestä.

Kunkin aineen opettaja hoitaa täsmennetyt tavoitteet ja opintojakson arviointiperusteet ennen opintojen alkua.

Opinto-ohjaaja pitää sekä alkaville että jatkaville ryhmille tunteja ja antaa sekä pienryhmä- että henkilökohtaista ohjausta.

Henkilökohtaiseen ohjaukseen on hyvä tehdä aikavaraus.

Uraohjaus

Opintojen aikana ohjauksen painopiste siirtyy opiskelun ohjauksesta uraohjaukseen.

Opintojen keski- ja loppuvaiheessa tuetaan opiskelijaa löytämään joustavia ja yksilöllisiä koulutusvalintoja.

Valmistuvien opiskelijoiden ohjauksessa painottuvat työelämään ja jatko-opintoihin ohjaaminen.

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjausta järjestetään opintoihin liittyvänä tiedottamisena ja neuvontana sekä henkilökohtaisena ja ryhmäohjauksena.

Opinto-ohjaaja käy heti opintojen alkuvaiheessa kaikissa ryhmissä selvittämässä opintojen kokonaisrakenteen, osaamisen tunnustamisperiaatteet ja erilaisten valintojen vaikutuksen jatko-opintoihin.

Kaksoistutkinto

Lukio-opintoja koordinoiva opinto-ohjaaja tarjoaa kahden tutkinnon suorittajille opinto-ohjausta lukio-opintoihin, yo-kirjoituksiin ja jatko-opintoihin.

Henkilökohtainen ohjaus on mahdollista myös opintojen päättymisen jälkeen.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot (RIVERIA.FI)