Kurinpito Riveriassa

Järjestyssääntöjen rikkominen

Opintojen alussa sinun on tutustuttava Riverian järjestyssääntöihin ja noudatettava niitä.

Sinua voidaan rankaista, jos rikot oppilaitoksen järjestystä koskevia järjestyssääntöjä.

Rankaisumuotoja ovat kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen oppilaitoksesta sekä määräaikainen erottaminen opiskelija-asuntolasta tai erottaminen asuntolasta opintojen jäljellä olevaksi ajaksi.  (513/2017, 85-86§)

Riveriassa kohdellaan opiskelijoita yhdenvertaisesti. Kirjallisesta varoituksesta päättää aina kuntayhtymän johtaja/rehtori. Määräaikaisesta erottamisesta ja asuntolasta erottamisesta päättää viikoittain kokoontuva Opiskeluasioiden toimikunta.

Kuuleminen

Jos koulutuspäällikkö esittää varoitusta tai erottamista, tarjotaan sinulle aina mahdollisuutta tulla kuulluksi.

Kuulemisen yhteydessä sinulla ja jos olet alaikkäinen myös huoltajallasi on mahdollisuus tuoda esille oma näkemys tapahtuneesta.

Voit ottaa kuulemiseen mukaan opiskeluhuollon edustajan tai muun sinulle sopivan tukihenkilön. Oman kannan koulutuspäällikölle voi esittää myös kirjallisesti.

Milloin opiskelija voi saada kirjallisen varoituksen?

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän

  1. häiritsee opetusta,
  2. käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti opiskeluympäristössä,
  3. menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen tai muun opiskeluympäristön järjestystä,
  4. kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä tai
  5. on käyttänyt huumausainetestitodistuksen mukaan huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt. (513/2017,85§)

Kurinpito asuntolassa

Asuntolassa asuvalle opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti asuntolan tiloissa taikka rikkoo asuntolan toimintaohjeita.

Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi.

Riveriassa vakavat toimintaohjerikkomukset ovat:

  • alkoholin käyttäminen/päihtymys asuntolassa,
  • yövieraat asuntolassa,
  • väkivaltainen käyttäytyminen (kattaa sekä henkisen että fyysisen väkivallan)  ja
  • oppilaitoksen/asuntolan omaisuuden tahallinen rikkominen.

Oppilaitoksesta erottaminen

Sinun tulee noudatta oppilaitoksen toimintaohjeita sekä sitoutua HOKS.in mukaiseen opiskeluun.

Jos rikkoisit sääntöjä, voisit saada kirjallisen varoituksen.

Jos teko toistuisi kirjallisen varoituksen jälkeen, siitä voisi seurata määräaikainen erottamisen oppilaitoksesta.

Erotus voi olla enintään yhden vuoden mittainen.

Vakavat sääntörikkomukset voivat johtaa suoraan määräaikaiseen erottamiseen.

Opiskelijan poistaminen luokasta

Riveriassa kaikkien opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuus on tärkeää!

Jos käyttäydyt oppitunnilla tai muussa opetustilanteessa epäasiallisesti, opettaja tai rehtori voivat määrätä sinut poistumaan jäljellä lopputunnin ajaksi.

Häiritsemistä, väkivaltaisuutta tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantavaa käytöstä emme salli.

Joissakin tapauksissa sinulta voidaan myös evätä opiskeluoikeus kolmen työpäivän ajaksi.

Näin voi tapahtua, jos syhtyy huoli siitä,  että turvallisuus kärsii väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi.

Opiskelijan tavaroiden tarkastusoikeus

Kun tulet kouluun, odotamme, että sinulla ei ole mukana sellaisia aineita tai esineitä joiden hallussapito on laissa kiellettyä.

Alaikäisiltä kiellettyjä  ovat  alkoholi- ja tupakkatuotteet. Kaikille riverialaisille kiellettyjä ovat sellaiset aineet ja esineet, joilla voidaan vahingoittaa tai vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta. Esimerkiksi teräaseet katsotaan tällaisiksi esineiksi.

Opettaja ja rehtori saavat tarkastaa omaisuutesi ja vaatteesi koulupäivän aikana silloin, kun olemassa vaara, että voisit vaarantaa jollakin esineellä tai aineella sinun omaa tai toisen terveyttä.

Tarvittaessa myös taskuja, kasseja, penaaleja, lompakkoa, sekä hallinnassasi olevia kaappeja ja pulpetteja voidaan tarkastaa.

Lisäksi päällisin puolin voidaan tunnustella opiskelijan vaatteita.

Yhteisiä sääntöjä noudattamalla, vältämme ikävät tarkastukset!


Kaipaako sivu päivittämistä?