Opetukseen osallistuminen ja poissaolot

 

Opiskeluvelvollisuus

Laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta asettavat opiskelijalle velvoitteen osallistua opetukseen (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 95). Poissaolot haittaavat ammatillisen osaamisesi kehittymistä.

Huoltajat näkevät alaikäisen opiskelijan poissaolot Wilmasta.

Poissaolosta ilmoittaminen

Poissaolosta on ilmoitettava heti opettajalle Wilmaviestillä tai puhelimitse. Poissaolojen syistä ilmoitetaan omavalmentajalle. Opiskelijan velvollisuutena on sopia etukäteen tiedossa olevasta poissaolosta tai myöhästymisestä. Lisäksi hänen tulee keskustella ja sopia opettajien kanssa puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Alle 18-vuotiaan poissaoloselvitykseen tekee huoltaja Wilman kautta. Selvityksessä joko huoltaja tai opiskelija kertovat poissolon syyn tai perusteen.

Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitaja ei kirjoita sairauslomia, vaan opiskelija ilmoittaa poissaolostaan omavalmentajalle. Opiskelijan omalla tai huoltajan ilmoituksella voi olla 5 päivää. Mikäli opiskelijalta edellytetään sairauslomatodistusta, tulee opiskelijan olla yhteydessä terveysasemalle. Jos opiskelijan poissaolot herättävät huolta, voi olla yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon. Vastaanotolle voi tulla vain terveenä.

Kaikki poissaolot kirjataan Wilmaan. Opiskelijoiden läsnäoloa seurataan jatkuvasti opintojakson aikana.

Opiskelija ja huoltaja voivat seurata Wilmasta poissaolokertymää.

Poissaoloista ilmoittaminen

Opiskelija tekee selvityksen opettajalle mahdollisimman pian kaikista poissaoloista ja myöhästymisistä välittömästi poissaolon tai myöhästymisen jälkeen ja keskustelee, kuinka poissaoloista aiheutunut puuttuva osaaminen hankitaan.
Viime kädessä opettaja tekee päätökset osaamisen hankkimisesta.

Hyväksyttävät poissaolon syyt

Lupa poissaoloon opetuksesta voidaan myöntää etukäteen, jos siihen on pätevä syy.Lupaa myönnettäessä sovitaan myös siitä, miten opiskelija voi hankkia puuttuvan osaamisen. Hyväksyttävät poissaolosyyt ovat opiskelijahuoltohenkilöstön tapaaminen (opinto-ohjaaja, kuraattori, erityisopettaja, terveydenhoitaja, ammatillinen ohjaaja tms.), terveydenhuollolliset syyt tai muu erityisen painava syy selvityksen mukaan.

Poissaoloiksi ei lasketa myöskään osallistumista opiskelijakunnan kokoukseen, oppilaitoksen edustustehtäviin tai muuhun sovittuun oppilaitoksen sisäiseen kehittämistoimintaan. Opettaja voi myöntää luvan omien tuntiensa osalta.

Omavalmentaja voi myöntää luvan 1–5 päivän poissaoloon. Näiden, samoin kuin ilman hyväksyttävää syytä olevien, poissaolojen aikainen osaaminen on aina osoitettava. Mahdolliset lomamatkat on tehtävä pääosin oppilaitoksen loma-aikoina. Ylimääräiset lomat voivat pidentää opiskeluaikaa. Painavista syistä opetushenkilöstö voi harkintansa mukaan tapauskohtaisesti poiketa näistä ohjeista.

Varhainen puuttuminen

Opiskelijan läsnäoloa ja opintojen edistymistä seurataan. Varhaisella puuttumisella pyritään mahdollistamaan opintojen oikea-aikainen eteneminen. Omavalmentaja keskustelee opiskelijan kanssa viimeistään silloin, k n selvittämättömiä poissaoloja on kertynyt 30 tuntia. Omavalmentaja selvittää poissaolojen syyt opiskelijan kanssa ja alle 18-vuotiaan kohdalla ottaa yhteyttä myös huoltajaan. Viimeistään tässä vaiheessa omavalmentaja tiedottaa luvattomista poissaoloista opiskeluhuollon henkilöstölle. Samalla arvioidaan, hyötyykö opiskelija kuraattorin, opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai terveydenhoitajan antamasta tuesta. Opiskeluhuolto käynnistää tarvittaessa yksilölliset tukitoimet.

Jos luvattomat poissaolot jatkuvat ja niiden määrä ylittää 50 tuntia, tehostetaan opiskelijalle annettavaa tukea ja ohjausta.

Opiskelijan ja alaikäisen kohdalla myös huoltajan kanssa keskustellaan tilanteesta. Samalla kartoitetaan, tarvitseeko opiskelija oppilaitoksen tukitoimia tai hyötyisikö hän muista verkostotyönä toteutettavista tukipalveluista. Opiskelijalle ja huoltajalle kerrotaan, että poissaolojen jatkumisesta voi seurata kurinpidollisia toimia (kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen).

Työssäoppimisen aikana pätevät työpaikan määrittelemät säännöt poissaoloihin, mutta muissa opetustilanteissa noudatetaan seuraavia poissaolo-ohjeita kun selvittämättömiä poissaoloja on kertynyt 30 tuntia. Omavalmentaja selvittää poissaolojen syyt opiskelijan kanssa ja alle 18-vuotiaan kohdalla ottaa yhteyttä myös huoltajaan. Viimeistään tässä vaiheessa omavalmentaja tiedottaa luvattomista poissaoloista opiskeluhuollon henkilöstölle. Samalla arvioidaan, hyötyykö opiskelija kuraattorin, opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai terveydenhoitajan antamasta tuesta. Opiskeluhuolto käynnistää tarvittaessa yksilölliset tukitoimet.


Kaipaako sivu päivittämistä?