Varhaiskasvatuksen väyläopinnot

Varhaiskasvatuksen opettajaksi väyläopintojen kautta

Varhaiskasvatuksen arvostus on jatkuvasti vahvistunut sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Elinikäisen oppimisen lähtökohdat ovat varhaisvuosissa, ja varhaiskasvatuksen opettaja on avainasemassa alle kouluikäisten lasten oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin turvaamisessa.

Suorittamalla avoimessa yliopistossa varhaiskasvatukseen suuntautuneet kasvatustieteellisen alan perusopinnot 25 op voit hakea tutkinto-opiskelijaksi varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen.

Varhaiskasvatukseen painottuneet kasvatustieteellisen alan perusopinnot sopivat varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen hakeville, päivähoidon ja pienten lasten toiminnan ohjauksessa toimiville ammatillisen osaamisen täydentämiseksi ja kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Erityisesti opinnot soveltuvat sosiaali- ja terveys- sekä kasvatuksen ja ohjauksen alan opiskelijoille.

Opintoihin ilmoittautuminen

Keskustele kiinnostuksestasi opintoihin omavalmentajasi kanssa. Päivittäkää keskustelun yhteydessä HOKS vastaamaan sopimaanne suunnitelmaa. Tämän jälkeen voit ilmoittautua opintoihin opinto-ohjaajasi kanssa.

Avoimen yliopiston opiskelijat opiskelevat yhdessä yliopiston tutkinto-opiskelijoiden kanssa tutkinto-opetuksen aikataulun mukaisesti. Opinnot käynnistyvät lukukausittain syyskuussa ja tammikuussa. Huomaa, että aikataulutetuista opintojaksoista eli kursseista osan voi suorittaa ainoastaan syyslukukaudella, osan kevätlukukaudella, osa on tarjolla molempina. Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opiskelijaksi yksittäiselle opintojaksolle päättyy noin kaksi viikkoa ennen opetuksen alkamista.

Opinnot voidaan tunnustaa osaksi ammatillista perustutkintoa HOKS:ssa sovitusti esimerkiksi valinnaisiin Korkeakouluopinnot -tutkinnon osaan (5-15 osp) tai / sekä Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot  -tutkinnon osaan (1-25 osp). Yliopisto-opinnoissa hankittua osaamista voidaan tunnistaa myös osaksi ammatti- ja erikoisammattitutkintoa.  Osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sovitaan henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (varhaiskasvatus) -kokonaisuuden suorittaneet voivat hakea UEF:n varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseen ilman VAKAVA-koetta yhteishaun avoimen väylässä. Valintaperusteena olevan kokonaisuuden tulee olla suoritettu huhtikuussa ja koostettu kokonaisuudeksi toukokuun alkuun mennessä vähintään arvosanalla hyvä (3/5).

Verkko-opetuksen ja -työskentelyn sekä opintojen suorittamisen tukena ja toteutuspaikkana toimii eLearn Moodle-verkkoympäristö https://elearn.uef.fi/. Opintoihin voi sisältyä osallistumista edellyttäviä ja aikataulutettuja verkkoluentoja, -keskusteluita ja -ryhmätöitä erilaisilla alustoilla ja järjestelmillä, esim Teams, Zoom.

Opintojaksot:

  • Johdatus kasvatustieteisiin, yhteinen osa 2 op
  • Johdatus kasvatustieteisiin, koulutuskohtainen osa 3 op
  • Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa 2 op
  • Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, koulutuskohtainen osa 3 op
  • Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op
  • Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, koulutuskohtainen osa 3 op
  • Oppiminen, kehitys ja hyvinvointi, yhteinen osa 3 op
  • Oppiminen, kehitys ja hyvinvointi, koulutuskohtainen osa 2 op
  • Orientaatio varhaiskasvatukseen 5 op

Muut opettajakoulutukset

Tietoa muista opettajakoulutuksen avoimen väylähakumahdollisuuksista löydät täältä.

Infotilaisuus

Infotilaisuus lukuvuoden 2023-2024 kasvatustieteellisen alan opintotarjonnasta ja ilmoittautumis- ja opiskelukäytännöistä järjestettiin 23.8.2023. Pääset tutustumaan infossa esiteltyyn pp-esitykseen täällä.

Huomaa, että infossa kerrottiin yleisesti kasvatustieteellisen alan oppiaineista; erityispedagogiikasta, kasvatustieteistä, aikuiskasvatustieteistä varhaiskasvatuksen lisäksi.

Ohjeita opiskeluun

Lisätietoa:

Avoin yo: Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (varhaiskasvatus), lv. 2023-2024 | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)

Yhteistyö lukioiden ja toisen asteen oppilaitosten kanssa | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)

Suunnittelija Sari Hakkarainen, sari.hakkarainen@uef.fi