Varhaiskasvatuksen väyläopinnot

Varhaiskasvatuksen opettajaksi väyläopintojen kautta

Varhaiskasvatuksen arvostus on jatkuvasti vahvistunut sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Elinikäisen oppimisen lähtökohdat ovat varhaisvuosissa, ja varhaiskasvatuksen opettaja on avainasemassa alle kouluikäisten lasten oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin turvaamisessa.

Suorittamalla avoimessa yliopistossa varhaiskasvatukseen suuntautuneet kasvatustieteellisen alan perusopinnot 25 op voit hakea tutkinto-opiskelijaksi varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen hakukohteessa: Aiemmat opinnot (ml avoimen yliopiston opinnot).

Varhaiskasvatukseen painottuneet kasvatustieteellisen alan perusopinnot sopivat varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen hakeville, päivähoidon ja pienten lasten toiminnan ohjauksessa toimiville ammatillisen osaamisen täydentämiseksi ja kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Erityisesti opinnot soveltuvat sosiaali- ja terveys- sekä kasvatuksen ja ohjauksen alan opiskelijoille. Keskustele kiinnostuksestasi opintoihin ensin omavalmentajasi kanssa, päivittäkää HOKS vastaamaan sopimaanne suunnitelmaa, jonka jälkeen voit ilmoittautua opintoihin oman oposi kanssa.

Opinnot voidaan tunnustaa osaksi ammatillista perustutkintoa HOKS:ssa sovitusti esimerkiksi valinnaisiin Korkeakouluopinnot -tutkinnon osaan (5-15 osp) tai / sekä Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot  -tutkinnon osaan (1-25 osp). Yliopisto-opinnoissa hankittua osaamista voidaan tunnistaa myös osaksi ammatti- ja erikoisammattitutkintoa.  Osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sovitaan henkilökohtaistamisen yhteydessä.

25 opintopisteen laajuiset perusopinnot suorittaneet voivat hakea UEF:n varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseen ilman VAKAVA-koetta tällä hetkellä voimassa olevien hakukriteerien mukaan. Avoimen yliopiston väylähaussa vaadittavat opinnot:  Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (erityisesti varhaiskasvatus) 25 op

Valintaperusteena olevan kokonaisuuden tulee olla suoritettu hyväksytysti ja vähintään arvosanalla hyvä (3/5) tai arvioinnilla HYV ja enintään 10 vuotta aiemmin.

Huomaa, että aikataulut ovat opinnoissa opintojaksokohtaisia, rajattuja, useat edellyttävät opetukseen ilmoittautumista WebOodissa. Huomaa myös, että opetukset käynnistyvät syyskuun alussa ja kevätlukukauden osalta tammikuussa ja opetukseen ilmoittautuminen WebOodissa päättyy viikkoa/muutamaa päivää ennen opetuksen alkamista.

Verkko-opetuksen ja -työskentelyn sekä opintojen suorittamisen tukena toteutuspaikkana toimii Moodle-verkko-oppimisympäristö http://moodle.uef.fi/.
Opintoihin voi sisältyä osallistumista edellyttäviä ja aikataulutettuja verkkoluentoja, -keskusteluita ja -ryhmätöitä erilaisilla alustoilla ja järjestelmillä, esim Teams, Zoom.

Vakan väyläopinnot:

  • Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
  • Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa 3 op
  • Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, eriytyvä osa Vaka 2 op
  • Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op
  • Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa Vaka 3 op
  • Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle (varhaiskasvatus) 2 op
  • Orientaatio varhaiskasvatukseen 3 op
  • Oppimisen ja kehityksen perusteet, osa 1 (vuorovaikutus ja pienryhmä), 2 op
  • Oppimisen ja kehityksen perusteet, osa 2 (luennot ja kirjallisuus), 3 op

Alla olevasta aikataulusuunnitelmasta näet, milloin opintojaksot alkavat ja päättyvät. Voit käyttää kaaviota apuna suunnitellessasi opintojesi aikataulutusta.

Infotilaisuus

Infotilaisuus varhaiskasvatuksen väyläopinnoista järjestettiin Riverian opiskelijoille 10.8.2021.  Siinä kerrottiin opinnoista, niihin ilmoittautumisesta ja muista käytännöistä tarkemmin. Voit katsoa infotallenteen täällä.

Infotilaisuudessa esitelty pp-esitys: Info_Vaka_Riveria

Tukimahdollisuus tuutor-opettajalta

Riveria kesäyliopiston on mahdollista järjestää Kasvatustieteellisen alan (erityisesti varhaiskasvatus) perusopintoihin ryhmä-tuutorointia, jos riittävä määrä opiskelijoita ilmoittautuu mukaan. Tuutoroinnin tarkoituksena on tukea itsenäistä opiskelua. Säännöllisissä tuutortapaamissa tutustutaan tarkemmin opintojen sisältöön ja suoritustapoihin ja opiskelijat saavat ohjausta ja kannustusta opintoihin tuutorilta sekä vertaistukea ryhmältä. Yhdessä harjoitellaan myös yliopistossa tarvittavia opiskelutaitoja ja opiskelijat saavat eväitä opintojen edistämiseen ja omaan jaksamiseen. Tuutortapaamisia on muutaman kerran kuukaudessa ja ne järjestetään ilta-aikaan lähiopetuksena. Tuutorryhmästä saat vauhtia opintojen aloitukseen mikäli sinulla ei ole aiempaa kokemusta  yliopisto-opiskelusta. Sisällöllisestä opetuksesta vastaa Itä-Suomen yliopisto ja samat opintojaksot ovat täysin itsenäisesti opiskeltavina tarjolla avoimessa yliopistossa.

Kesäyliopiston tuutoropetus on maksullista ja Riverian opiskelijat voivat osallistua siihen omakustanteisesti.

Huom! Lukukaudella 2021-2022 ryhmätuutorointi ei toteudu, koska ilmoittautujia ei ollut riittävästi. Jos haluat lisätietoa ryhmätuutoroinnista, ota yhteyttä Veera Kiiskeen:  veera.kiiski@riveria.fi // 050 5739090.