Osaamisen arviointi

Yleistä arvioinnista

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan osaamisen arviointi on kriteeriperustaista. Tämä tarkoittaa sitä, että osaamistasi verrataan aina joko ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin tai yhteisten tutkinnon osien (Y-opinnot) osaamistavoitteisiin sekä niiden pohjalta laadittuihin arviointikriteereihin. Ammatillisissa perustutkinnoissa osaaminen arvioidaan asteikolla 1-5. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa osaaminen arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Opiskelijana sinulla on oikeus oppia vaadittavat taidot ja tiedot ennen kuin osaamistasi arvioidaan näytöllä tai muulla tavoin arvosanan määrittämiseksi.

Jos sinulla on jo osaamista, voit näyttää osaamisen riippumatta siitä, miten ja missä olet hankkinut osaamisen.

Tutkinnon osan tai yhteisten opintojen opiskelun alkaessa opettaja esittelee ko. opinnon arvioinnin periaatteet: ammattitaitovaatimukset ja/tai osaamistavoitteet, arvioinnin kohteet ja kriteerit sekä arviointitavan.

Mies hymyilee reteesti.
Osaamisen iloa. Kuva: Emmi Ylöstalo

Osaamisen osoittaminen

Kun olet hankkinut osaamista, osoitat tutkinnon osien edellyttämän ammattitaidon ja osaamisen näytössä tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja -prosesseissa. Yhteisten tutkinnon osien ja valmentavan koulutuksen osien vaatima osaamisen voit osoittaa myös muulla tavoin esimerkiksi tehtävin avulla.

Ammatillisissa tutkinnon osissa suunnittelet osaamisen osoittamisen (Näyttö) yhdessä opettajan kanssa jokaiseen suorittamaasi ammatilliseen tutkinnon osaan. Suunnitelma kirjataan HOKS:iin.

Ammatillisten tutkinnon osien osaaminen osoitetaan kokonaan näytössä. Mikäli työpaikassa ei pystytä osoittamaan kattavasti koko tutkinnon osan sisältämää osaamista, voidaan näyttöä jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa ja osaamisen osoittamista voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla. Tutkinnon osien arviointikohteet on määritelty tutkinnon perusteissa (ePerusteet).

Ammatillisten tutkinnon osien osaamisen arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät Riverian opettaja ja työelämän edustaja arviointikeskustelussa. Ennen arviointipäätöstä sinun on mahdollista tehdä itsearviointi. Yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden arvioinnin toteuttaa Riverian opettaja.

Arvioinnin ilmoittaminen opiskelijalle

Opettaja kirjaa saamasi arvosanan Wilmaan viimeistään kahden viikon kuluttua osaamisen osoittamisesta.

Katso myös


Kaipaako sivu päivittämistä?