Opintojen henkilökohtaistaminen (HOKS)

HOKS

Opinto-ohjaaja käy heti opintojen alkuvaiheessa kaikissa ryhmissä selvittämässä opintojen kokonaisrakenteen, osaamisen tunnustamisperiaatteet ja erilaisten valintojen vaikutuksen jatko-opintoihin. Ryhmänohjaaja kertoo alakohtaisesta opetussuunnitelmasta ja opintojen tavoitteista. Hän perehdyttää myös lukujärjestykseen sekä arvioinnin muodostumisen perusteisiin. Lisäksi ryhmänohjaaja kertoo uusille opiskelijoille opiskelijan oppaan keskeisistä sisällöistä.

Jokainen opiskelija laatii yhdessä ryhmänohjaajansa kanssa itselleen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOKS) heti opintojen alussa. HOKSin tavoitteena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään oman tutkinnon rakenne sekä helpottaa omien opintojen suunnittelua ja etenemisen seuraamista. Opiskelijan HOKSiin kirjaamat tavoitteet ja tarpeet ohjaavat opintojen suunnittelua, johon liittyy valintojen tekemistä ja mielekkäiden opiskelutapojen löytymistä.

Sen jälkeen kun opiskelija on kirjannut HOKS-lomakkeeseen omat tavoitteensa, ryhmänohjaaja käy opiskelijan kanssa tulo-/tutustumis- ja HOKS-keskustelun, jossa käydään yhdessä läpi opiskelijan opintojen henkilökohtaiset tavoitteet ja suunnitelman opintojen kulusta. Käytännössä opiskelija ja ryhmänohjaaja tekevät yhdessä sopimuksen siitä, mitä, miten ja milloin opiskelija opiskelee.

HOKSia täydennetään koko opiskeluajan

HOKSin toteutumista seuraavat opiskelijan lisäksi ryhmänohjaaja ja opintoohjaaja, tarvittaessa myös muu opiskeluhuoltohenkilöstö. Kirjaa tähän todistusten lisääminen Wilmaan, ks. pikaopas.

HOKS laaditaan Wilman HOKS-lomakkeelle.

Alle 18-vuotiaan huoltajalla on mahdollisuus seurata Wilman kautta opiskelijan opintojen etenemistä, opetuksen toteutumista, poissaoloja ja lukujärjestyksiä.

Oppimisvalmiuksien kartoitus

Opintojen alkuvaiheessa opiskelijat tekevät oppimisvalmiuksien kartoituksen, johon kuuluu lukitestin ohella sekä matematiikan ja kielten lähtötasotestit.

Jos opiskelija tarvitsee erityistä tukea, hänelle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS.

Soorelis / Pixabay