Opintopolut

Sinulla on ammatillista perustutkinto-opiskelijana mahdollisuus painottaa opintojasi monin eri tavoin. Erilaisten polkujen tarjoamista mahdollisuuksista keskustellaan aina henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman, HOKS:n laatimisen yhteydessä.

Taitajapolku

Taitajapolkuun sisältyvien opintojen aikana tutustutaan ammattitaitokilpailutoimintaan ja suoritetaan Huippuosaajaksi valmentautumisen tutkinnon osa. Taitajapolun valinneet opiskelijat osallistuvat oppilaitoskohtaisiin Taitaja -karsintoihin, joista valitaan osallistujat Taitaja SM-semifinaalikilpailuihin. Kyseisten kilpailujen kautta on mahdollista päästä varsinaiseen valtakunnalliseen, vuosittain järjestettävään loppukilpailuun.

Kansallisissa kisoissa menestyneille opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuuus valmentautua myös kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin, esimerkiksi suorittamalla oppisopimuskoulutuksena ammattitutkintoon johtavaan koulutusta. Kansainvälisten ammattitaitokilpailujen valmennukseen osallistuvista henkilöistä valitaan Suomen edustajat EuroSkills ja WorldSkills kilpailuihin.

Lisätietoa ammattitaitokilpailutoiminnasta

Yrittäjyyspolku

Yrittäjyyspolun kautta voi suorittaa opintoja yrittäjämäisesti esim. osallistumalla työelämän projekteihin, perustamalla yksin tai yhdessä muiden kanssa Nuori Yrittäjä -yrityksen, jonka kautta voi suorittaa tutkinnon osia ja työssäoppimista yritystoiminnan laajuudesta riippuen. Opiskelija voi jatkaa NY-yrityksen toimintaa valmistumisen ja/tai lukuvuoden jälkeen niin halutessaan. Halukkaille opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus myös suorittaa tutkinnon osia yrittäjän ammattitutkinnosta. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus perustaa osuuskuntia.

Riverian yrittäjyyspolku (Prezi)

Kansainvälinen polku

Kansainvälisyydestä kiinnostuneet voi valita kieli- ja kansainvälisyysopintoja tai suorittaa työssäoppimista kansainvälisessä työympäristössä joko kotimaassa tai ulkomailla. Opiskelija voi vahvistaa kielitaitoaan myös siten, että toimii kv-tuutorina oppilaitoksen kv-opiskelijoille.

stokpic / Pixabay

Kahden tutkinnon polku ja jatko-opintopolku

Opiskelija voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon lisäksi samanaikaisesti ylioppilastutkinnon (kahden tutkinnon polku). Opiskelemalla yhteisiä tutkinnon osia normaalia enemmän voi vahvistaa äidinkielen, vieraiden kielten ja/tai matemaattis-luonnontieteellisten aineiden osaamista sekä yleisiä opintovalmiuksia.

Opiskelu ei lopu koskaan – ammatillisia jatko-opintoja voi suorittaa myös työelämässä opiskelemalla ammattitutkinnon ja sen jälkeen erikoisammattitutkinnon.

Väyläopintopolku

Voit suorittaa ammatillista perustutkintoa opiskellessasi samaan aikaan ammattikorkeakouluopintoja. Väyläopinnot lyhentävät opiskeluaikaasi ammattikorkeakoulussa. Väyläopintoina voit opiskella ammattikorkeakouluun valmentavia sekä ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja. Väyläopintoyhteistyötä kehitetään parhaillaan useiden eri korkeakoulujen kanssa. Pisimmällä yhteistyö on Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Väyläopiskelijana saat suorittamistasi opinnoista todistuksen Karelia-amk:lta ja samalla kertyvät myös ammatillisen puolen osaamispisteet. Amk-opinnot ovat kelpoisia myös muissa korkeakouluissa kuin Kareliassa.

Jos lähdet väyläopintopolulle, suosittelemme sinulle ammattikorkeakouluun valmentavien opintojen opiskelemista (äidinkieli, matematiikka, ruotsi ja englanti) verkko-opintoina eRiveriassa. Erityisesti nämä ovat tarpeellisia opintoja, jos kyseiset oppiaineet eivät ole sinulle entuudestaan vahvoja ja olet tullut opiskelemaan suoraan peruskoulusta. Näiden jälkeen on helppoa jatkaa väyläopintopolulla Karelia-amk:n tarjoamiin ammatillisiin opintoihin.

Väyläopinnot Karelia-ammattikorkeakoulussa

Opintoja voit suorittaa joko osallistumalla opintojaksoille Karelia-ammattikorkeakoulussa tai osoittamalla jo aiemmin hankkimasi osaamisen ns. amk+ -näytöillä.

Väyläopiskelijana saat suorittamistasi opinnoista todistuksen Karelia-amk:lta ja samalla kertyvät myös ammatillisen puolen osaamispisteet. Amk-opinnot ovat kelpoisia myös muissa korkeakouluissa kuin Kareliassa.

Jos lähdet väyläopintopolulle, suosittelemme sinulle ammattikorkeakouluun valmentavien opintojen opiskelemista (äidinkieli, matematiikka, ruotsi ja englanti) verkko-opintoina eRiveriassa. Erityisesti nämä ovat tarpeellisia opintoja, jos kyseiset oppiaineet eivät ole sinulle entuudestaan vahvoja ja olet tullut opiskelemaan suoraan peruskoulusta. Näiden jälkeen on helppoa jatkaa väyläopintopolulla Karelia-amk:n tarjoamiin ammatillisiin opintoihin.

Lue lisää: http://www.vaylaopinnot.fi/

Agrologin väyläopinnot Savoniassa

Riverian maatalousalan opiskelijoiden on mahdollista suorittaa agrologin luonnonvara-alan opintoja Savonia-ammattikorkeakoulussa. Opinnot ovat tarjolla keväästä 2020 lähtien ja ne toteutetaan verkko-opintoina. Opinnot sopivat erityisesti agrologin jatko-opinnoista kiinnostuneille.

Tarjolla olevia opintoja voi kerryttää joko koko ammatillisten opintojen ajan tai suorittaa niitä ammatillisten opintojen loppupuolella. Aluksi tarjolla on Monimuotoinen maataloustuotanto -verkkokurssi (5 op), jonka lisäksi myöhemmin tarjontaan tulee lisää opintoja. Suoritetuista opinnoista saa Savoniasta avoimen ammattikorkeakoulun suoritusotteen.

Savoniassa suoritetut opinnot sisällytetään Riveriassa osaksi ammatillisia valinnaisia opintoja (Tutkinnon osa korkeakouluopinnoista 5-15 osp) ja opinnot luetaan hyväksi Savoniassa. Jos maatalousalan perustutkinto-opiskelija haluaa suunnata jatko-opintopolulle, hänelle suositellaan lisäksi valinnaiseksi tutkinnon osaksi nurmirehun tuottaminen; tämä erityisesti eläintenhoitajaopiskelijoille, maaseutuyrittäjillä peltoviljelyä kuuluu osaamisalaopintoon. Muita suositeltavia valinnaisia ovat AMK -valmentavat äidinkieli, englanti, ruotsi ja matematiikka.

Agrologin tutkintoon kuuluvasta maatalousharjoittelusta on sovittu, että maatalousalan ammatillisten opintojen aikana suoritetut työssäoppimisjaksot voivat joissakin tapauksissa lyhentää amk:n maatilaharjoittelujaksoa. Tästä sovitaan kuitenkin tapauskohtaisesti. Jos opiskelijalla on oma yritys, voidaan harjoittelu toteuttaa työskentelemällä omassa yrityksessä ja täyttämällä harjoittelukirja.

Lisätietoa:
Avoin amk koulutuskalenteri
Opiskelu luonnonvara-alalla
Yhteishaku

Väyläopintokoordinaattori Katriina Pylkkänen, katriina.pylkkänen@savonia.fi
Lehtori Sari Kolehmainen, sari.kolehmainen@riveria.fi
Väyläopintokoordinaattori Eine Paldan, eine.paldan@riveria.fi

Yhteisöpedagogin väyläopinnot Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (HUMAK)

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen opiskelijoille on tarjolla mahdollisuuden suorittaa 60 op HUMAKin yhteisöpedagogiopintoja tutkinnon aikana. Nuoriso- ja yhteisöohjauksen opintojen käytännönläheiset tehtävät täydennetään amk-opinnoiksi taustoittamalla, tietoperustaa rakentamalla ja reflektoimalla.

Opinnot suoritetaan 1-2 lukuvuoden aikana. Opintojen aloittaminen on mahdollista sekä syyskuussa että tammikuussa. Opinnot sisältävät verkkotapaamisia 1-2 krt / kk, kirjallisuuteen ja muuhun aineistoon itsenäisesti perehtymistä sekä osaamisen osoittamista suullisesti sekä kirjallisesti.

Opinnot suoritettuaan opiskelija voi hakea HUMAKiin erillishaussa. Tullessaan valituksi opiskelija aloittaa opinnot HUMAKissa suoraan 2. lukuvuoden opinnoilla.

Lisätietoja: Teija Alanen teija.alanen@riveria.fi, p. 050 367 9921

Lisätietoa myös HUMAKin sivuilla, mutta ilmoittautumisohje ja opintojen maksut eivät pidä Riverian opiskelijoille paikkaansa.

Urheiluvalmennus

Aktiivisesti urheilevien on mahdollista hakea Joensuun Urheiluakatemiaan, jossa tuetaan sekä aktiiviurheilua että opiskelua. Urheiluvalmennuksesta saadut osaamispisteet voi sisällyttää ammatillisen perustutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

Laajennettu työssäoppimis- ja ammattipolku

Laajennetulla työssäoppimispolulla voi opiskella ja kehittää osaamistaan työpaikoilla normaalia enemmän. Laajennettua ammattipolkua seuraamalla voi parantaa työllistymismahdollisuuksiaan suorittamalla esimerkiksi kahden osaamisalan opintoja osana ammatillista perustutkintoa.


Kaipaako sivu päivittämistä?