Opiskelu työpaikalla (koulutussopimus ja oppisopimus)

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoitteena on se, että suurin osa tutkinnon perusteissa määritellystä ammattitaidosta opitaan työpaikalla. Samalla saadaan yleisiä valmiuksia työelämää ja elinikäistä oppimista varten.

Oppimista toteutetaan työpaikoilla, joiden kanssa Riverialla on kirjallinen puitesopimus (koulutuksen järjestäjän ja työssäoppimispaikan välinen sopimus). Sopimuksella varmistetaan työpaikan soveltuminen työssäoppimispaikaksi.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoitteena on myös kehittää työ- ja elinkeinoelämän kanssa verkostoja ja kumppanuuksia, jotka parantavat opiskelijoiden työllistymistä ja varmistavat yritysten sekä muiden työpaikkojen ammattitaitoisen työvoiman saantia.

Yhteistyö avaa mahdollisuuksia myös laitteiden ja koneiden yhteiskäytölle sekä työnantajan henkilöstön koulutukselle, uusille työtavoille ja menetelmille. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi ja koulutuksen laadun varmistamiseksi työpaikkaohjaajat koulutetaan.

Suunnittelu

  • Ohjaava opettaja kertoo työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja ohjaa paikan haussa.
  • Ohjaava opettaja varmistaa paikan soveltuvuuden tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja turvallisuuteen nähden sekä vastaa tarvittavien sopimusten laadinnasta työpaikan kanssa ennen jakson alkua.
  • Sopimus perustuu tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.
  • Sopimukseen kirjataan mm. työtehtävät ja työvuorot.
  • Opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja vahvistavat allekirjoituksellaan, että ovat tietoisia sopimuksen ehdoista  ja oppimisen suunnitelman sisällöstä.

Ohjaus

  • Työpaikkaohjaaja vastaa opiskelijan perehdyttämisestä ja ohjaamisesta työpaikalla.
  • Opettaja käy työpaikalla, mutta myös muilla tavoin ohjaa ja tukee opiskelijan oppimista jakson aikana sekä on tavoitettavissa.
  • Opettaja ja työpaikkaohjaaja voivat myös seurata opiskelijan oppimista oppimispäiväkirjasta. Työpaikkaohjaaja voi myös kommentoida oppimispäiväkirjaan.

Arviointi ja palaute

  • Työpaikkaohjaaja ja opettaja antavat koko jakson ajan palautetta siitä, miten opiskelija edistyy asetettuihin tavoitteisiin nähden.
  • Arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana opiskelija on oikeutettu saamaan opintotuen ja muut opintososiaaliset etuudet, kuten ruokailun ja mahdollisen Kelan koulumatkatuen. Koulumatkatuki kannattaa hakea heti työssäoppimisen alkaessa. Katso lisätietoja kohdasta Matkat.

Työnantaja ja opiskelija voivat myös tehdä työsopimuksen, jolloin opiskelija voi saada palkkaa. Tällöin tehdään oppisopimus työnantajan kanssa. Muista työoloja koskevista asioista sovitaan työpaikka- ja oppilaitoskohtaisesti.

Työssäoppimispaikat

Työssäoppimispaikat Wilmassa

Uusi tartuntatautilaki (1227/2016) tuli voimaan helmikuussa 2017. Annetun lain 48 § rajoittaa työnantajan mahdollisuuksia käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä henkilöitä, joilla on puutteellinen rokotussuojaus. Tämä koskee sekä työntekijöitä että opiskelijoita.

Jatkossa onkin entistä tärkeämpää varmistua siitä, että kaikilla harjoittelu- ja työssäoppimisjaksoille tulevilla opiskelijoilla on riittävä, laissa määrätty rokotussuojaus.


Kaipaako sivu päivittämistä?