Osaamisen arviointi

Yleistä arvioinnista

Opiskelijan arviointi perustuu perustutkintojen tutkintojen perusteisiin, Riverian yhteiseen Opiskelijan arvioinnin ja osaamisen tunnustamisen toteuttamissuunnitelmaan sekä Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämissuunnitelmaan.

Opiskelija-arvioinnin tehtävänä on

  • edistää opiskelijan oppimista ja vahvistaa hänen motivaatiotaan
  • tuottaa tietoa opiskelijan osaamisen tasosta opiskelijalle itselleen, hänen huoltajalleen, ja työnantajalle
  • antaa palautetta oppilaitoksille toiminnan tuloksellisuudesta ja opetustoimen vaikuttavuudesta
  • antaa työnantajille tietoa opiskelijoiden ja ammattiin valmistuvien osaamisen tasosta.

Opettajan tehtävä on monipuolisen arviointitiedon avulla tukea opiskelijan ammatillista kasvua ja osaamista. On tärkeää, että opiskelijan kanssa keskustellaan ja hänelle annetaan oikea-aikaisesti palautetta ammatillisen osaamisen kehittymisestä.

Arvioinnista tiedottaminen

Opettajan tehtävänä on esitellä opiskelijalle tutkinnon osaa tai yhteisten tutkinnonosien osa-alueita koskevat arvioinnin periaatteet: ammattitaitovaatimukset ja/tai osaamistavoitteet, arvioinnin kohteet ja kriteerit sekä arviointimenetelmät.

Mies hymyilee reteesti.
Osaamisen iloa. Kuva: Emmi Ylöstalo

Oppimisen arviointi

Oppimisen arviointi on opiskelijan oppimisen tukemista ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisessa sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittymisen edistämistä.

Sen tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen pitää oppia, jotta hän saavuttaa perustutkinnon perusteiden aammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet.

Opiskelijan oppimista arvioidaan antamalla hänelle suullista ja/tai kirjallista palautetta.  Työssäoppimisen aikana opiskelijan oppimisesta ja osaamisen kehittymisestä antaa palautetta pääsääntöisesti työpaikkaohjaaja.

Osaamisen arviointi

Tutkinnon osien arvosanat perustuvat aina osaamisen arviointiin. Tutkintotodistuksen tutkinnon osat (ammatilliset tutkinnon osat ja yhteiset tutkinnon osat ja osa-alueet) sekä ammattiosaamisen näytöt arvioidaan numereeristi. Myös ne vapaasti valittavat tutkinnon osiot, jotka ovat ammatillisia arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä.

Osaamisen arviointi on aina kriteeriperusteista. Se tarkoittaa sitä, että opiskelijan osaamista verrataan aina joko ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito vaatimuksiin tai yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä niiden pohjalta laadittuihin arviointikriteereihin. Ammatillisten perustutkintojen perusteissa on määritelty tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksetja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaamistavoitteet sekä arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit tasoille tyydyttävä (1), hyvä (2) ja kiitettävä (3).

Ammatillisten tutkinnon osien osaaminen arvioidaan kokonaan ammattiosaamisen näytöllä. Mikäli työpaikassa ei pystytä osoittamaan kattavasti koko tutkinnon osan sisältämää osaamista, voidaan ammattiosaamisen näyttöä jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa. Vain silloin kun tutkinnon osa sisältää sellaista osaamista, jota ei pystytä työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittamaan, osaamisen osoittamista voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla. Tutkinnon osien arviointikohteet on määritelty tutkinnon perusteissa (ePerusteet).

Osaamisen arviointiin osallistuvat tutkinnon osan opettaja ja opiskelija, työssäoppimisessa työpaikkaohjaaja, ammattiosaamisen näytöissä opetusalan ja/tai työelämän arvioijat alan toimielimen hyväksymän työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutussuunnitelman mukaisesti.

Arvioinnin ilmoittaminen opiskelijalle

Opettajan on kirjattava opiskelijan saama arviointi Wilmaan viimeistään (3) kolmen viikon kuluttua arvioinnin tekemisestä.