Näytöt

Ammatilliset tutkinnon osat arvioidaan  näytöillä

Näytöt annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista. Ne ovat osa koulutusta ja sijoittuvat koko koulutuksen ajalle. Näytöt toteutetaan pääasiassa työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä.

Opettaja hyväksyy opiskelijan suunnitelman hyvissä ajoin ennen näyttöä. Opiskelijan on tiedettävä, mitä häneltä näytössä odotetaan. Näytön aikana työpaikkaohjaaja ja/tai opettaja seuraavat ja havainnoivat opiskelijan työskentelyä. Näytön aikana työtä tehdään vähintään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

Arvioitsijoina toimivat opettaja ja työpaikalta nimetty ohjaaja

Osaamisen arviointi perustuu aina HOKSissa määriteltyihin työtehtäviin ja siinä ilmoitettuun ajankohtaan.

Tarvittaessa näyttöä täydennetään arviointikeskustelussa esittämällä lisäkysymyksiä.

Arviointi perustuu vain tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja tutkinnon perusteissa esitettyihin arviointikriteereihin.

Opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa näytöt ovat osa opiskelija-arviointia.

Näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia säätelevät laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta muutoksineen sekä Opetushallituksen määräys ammatillisten perustutkintojen perusteista.


Onko sinulla parempaa tietoa?