Riverian opiskelijoiden näkemykset Korona-ajan opiskelusta ja oppimisesta

Kyselyyn vastasi  1 240 opiskelijaa

Opiskelijakyselyyn (24.2.–7.3.2021) vastaisi yhteensä 1 240 Riveriassa opiskelevaa. Heistä yli puolet (61 %) oli naisia ja suurin osa (78 %) ammatillista perustutkintoa suorittavia. Vastaajista 65 % oli Palvelut ja hyvinvointi -toimialalta ja 35 % Teknologia-toimialalta. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista yli puolet (58 %) oli aloittanut opintonsa syksyllä 2020 tai sen jälkeen ja loput (42 %) keväällä 2020 tai sitä ennen.

Erilaiset oppimisympäristöt kiinnostavat

Kyselyn tulosten perusteella opiskelijat kokevat hyvänä sen, että heillä on mahdollisuus opiskella erilaisissa oppimisympäristöissä. Näyttää siltä, että myös etäopetus ja -ohjaus on releventti tapa opiskella huolimatta siitä, että meillä Riveriassa on vielä kehitettävää etäopetuksessa ja -ohjauksessa.

Koronan vaikutukset näkyvät 

Kyselyn vastausten perusteella viidesosaan opiskelijoista, heidän opintonsa, opiskeluunsa ja oppimiseensa Korona on vaikuttanut.

  • Vaikka opiskelijoista 78 % kokee saaneensa riittävästi opetusta ja ohjausta, reilu viidennes (22 %) opiskelijoista arvioi, ettei opetuksen ja ohjauksen määrä ole ollut riittävä. Kyselyyn vastanneista 86 % katsoo, että opiskelijapalvelut ovat olleet helposti saavutettavia ja vastaavasti 14 % kokee, että kyseisten palvelujen saavutettavuudessa on ollut hankaluuksia.
  • Kyselyyn vastanneista viidennes kertoo, että valmistuminen viivästyy alkuperäisistä suunnitelmista.
  • Puolet kyselyyn vastanneista kokee oman motivaationsa opiskeluun hyväksi, kolmasosalla (33 %) motivaatio on vaihdellut ja heikoksi sen kokee vajaa viidennes (18 %). Oman hyvinvointinsa suurin osa opiskelijoista (79 %) kokee joko erinomaiseksi tai hyväksi ja 11 % opiskelijoista arvioi hyvinvointinsa heikoksi.

Tutustu kyselyn tuloksiin 

Tulosten käsittely

Johtoryhmässä 15.3.2021 päätettiin, että kyselyn tuloksia käsitellään opiskelijakunta Pyron hallituksessa, oppilaitospalveluissa ja toimialoilla. Tulosten käsittelystä toimenpiteineen kootaan yhteenveto, jota hyödynnetään tulostavoiteneuvotteluissa ja nykytilan arvoinnilla käynnistyneessä strategiatyössä. Tulokset ovat osa parhaillaan meneillään olevaa Riverian kansallista laatuarviointia (Karvi).