Varautumissuunnitelma ja toimintaohje koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi (12.3.2020)

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Tämän myötä THL on luopunut maiden ja alueiden luokittelusta epidemia-alueiksi. Koronavirustartunnan saamisen riski on kohonnut koko Euroopassa ja muualla maailmassa.

Oppilaitoksen on huolehdittava siitä, että valmiussuunnitelmat epidemiasta mahdollisesti aiheutuvien ongelma- ja kriisitilanteiden varalle ovat ajantasaiset. Korona-viruksen levitessä maailmalla on mahdotonta laatia pitkäkestoista valmiussuunnitelmaa, sillä viranomaisten ohjeistus toiminnasta muuttuu päivittäin tilanteen muuttuessa. Siksi myös Riverian valmiussuunnitelma perustuu huolelliselle tilanteen seurannalle ja tartuntojen ennaltaehkäisylle.

Mikäli viranomaisten ohjeistus tiedottamisesta tai toiminnasta muuttuu, siitä viestitään Riveriassa viipymättä.

Suomen hallitus on antanut ohjeita 12.3.2020. Linkki valtioneuvoston tiedotteeseen

Suositusten keskeisin sisältö on päätös kaikkien yli 500 henkilön tilaisuuksien peruuttamisesta toukokuun 2020 loppuun saakka. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. Riveriassa on jo päätetty perua eri oppilaitoksista henkilöitä yhteen tuovia pienempiäkin tilaisuuksia.

Riverian henkilökunta ei osallistu fyysisesti talon ulkopuolella järjestettäviin ja työtehtäviin liittyviin seminaareihin 12.3.2020 alkaen toistaiseksi koronavirustartuntojen estämiseksi. Seminaareihin voi osallistua tietoverkkojen välityksellä. Muutoinkin tulee välttää kaikkea ei-välttämätöntä matkustamista kotimaassa.

Samoin jokaisen henkilön tulee omalta osaltaan tarkoin harkita erilaisissa lähikontaktitilantessa olemista esim. harrastustoiminnan tiimoilta. Riveriassa perutaan 12.3.2020 alkaen toistaiseksi kaikki ulkomaan matkat sekä lopetetaan myös ulkomailta Riveriaan saapuvien henkilöiden ja ryhmien vastaanotto.

Suomen pääministeri kutsuu koolle parlamentaarisen neuvottelun toimista epidemiatilanteeseen varautumiseksi. Laajemmat rajoittamistoimenpiteet vaativat valmiuslainsäädännön käyttöönottoa.

Käsi- ja yskimishygienian ohjeistaminen opiskelijoille

Uudelta koronavirukselta voi suojautua samalla tavoin kuin muiltakin hengitystieinfektioiden aiheuttajilta. Ensisijaisesti kannattaa huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä opetella yskimään ja aivastamaan oikein. Käsiä tulee pestä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. Silmiä, nenää tai suuta ei tule kosketella, ellei ole juuri pessyt käsiä.

Opiskelijaruokaloissa käsidesit sijoitetaan linjastojen alkupäähän ja huolehditaan, että käsidesiä on aina saatavilla.

Intraan, opiskelijan oppaaseen sekä infotelevisioihin on lisätty 2.3. havainnollinen käsienpesu-video sekä ”yski oikein”-video ja ne kiinnitetään etusivulle uutisiin epidemia-ajaksi.

Varautumissuunnitelma ja toimintaohjeet (päivitetty 12.3.2020)

Katso TTL:n videot


Ohjeet oirehtiville henkilöille ja heidän huoltajilleen

Jos sinulla on flunssan oireita, jää kotiin ja ota yhteyttä puhelimitse:

  • Siun Soten päivystys puh. 116 117
  • omavalmentajalle

Ajantasaista tietoa koronaviruksesta saat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta: THL:n päivittyvä ajankohtaistiedote

Viestintä ja yhteyshenkilöt terveydenhuollon ammattilaisten suuntaan

Olemme tiedottaneet 3.2. Siun Sotelle infektioiden torjuntayksikköön Irja Kolehmaiselle sekä päivystykseen/digipalveluun Pirkko Hämäläiselle sekä Terveystalolle asiakkuuspäällikkö Marja Lillstrangille Riverian turvanumeron.

Riverian opiskelijoiden tai henkilöstön koronavirusepäilyistä ja vahvistetuista tartunnoista ilmoitetaan välittömästi Riverian turvanumeroon 013 2442 112.

Jatkuvuuden hallinta

Epidemiatilanne muuttuu päivittäin ja myös ohjeistukset tartuntaepäilyjen ja vahvistettujen tartunnan saaneiden henkilöiden suhteen muuttuvat päivittäin. Riverian turvallisuuden tilan-nejohtoryhmä seuraa ajantasaista tilannetiedotusta Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ja Siun Soten www-sivuilta. Lisäksi saamme oppilaitoksia koskevien ohjeistuksien muutoksista tiedon Siun Soten infektioiden torjuntayksiköstä sekä OPH:sta.

Epidemian leviämisen ehkäisyssä on tärkeää, että oppilaitokset informoivat opiskelijoita ja heidän vanhempiaan tai huoltajiaan siitä, että opiskelijat eivät osallistu sairaana opetukseen eikä heitä lähetetä sairaana kouluun tai oppilaitokseen. Sairastuneen tulee olla poissa oppilaitoksesta, kunnes hän on ollut kuumeeton ja muuten oireeton vähintään vuorokauden. Samat periaatteet koskevat kaikkia opiskelijoita, opettajia ja oppilaitoksen muuta henkilökuntaa.

Poissaololupien myöntämisestä muuten kuin sairauden vuoksi on opetushenkilöstöä ohjeistettu 12.3.2020. Niin kauan kuin terveys- tai muut viranomaiset eivät toisin määrää, toimimme Riveriassa normaalien arkikäytänteiden mukaisesti ja kehotamme kaikkia itsensä terveeksi tuntevia tulemaan töihin, lähiopetukseen ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Lopullinen päätöksenteko työ- ja opiskelukuntoisuudesta jää henkilöille itselleen, alaikäisten huoltajille, opettajille tai terveydenhuollon henkilöstölle tapauskohtaisesti. Myös pelko ja huolestuneisuus voivat täyttää akuutin sairastumisen merkit ja olla peruste lyhytaikaiseen poissaoloon. Poissaolon kesto on määriteltävä muissa kuin koronaviruksesta johtuvissa poissaoloissa tapauskohtaisesti.

Toiminta virustartuntaepäilyksen ilmetessä kesken päivän

Mikäli henkilölle kehittyy virustartunnan oireita, tulee hänet siirtää mahdollisuuksien mukaan erilliseen tilaan ja alaikäisen opiskelijan ollessa kyseessä otetaan yhteyttä tämän huoltajiin.

Tärkeää on ottaa yhteys Siun Soten päivystykseen lisäohjeistuksen saamiseksi. Mikäli tartuntaepäilyksen ilmenemisen aikana voimassaolevat THL:n kriteerit täyttyvät, henkilö toimitetaan sairaalaan siten, että hän on mahdollisimman vähän kosketuksissa muihin henkilöi-hin. Kuljettajan ja sairastuneen täytyy huomioida tartuntariski huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Sairastuneen kuljetustapa määräytyy tapauskohtaisen tilanneharkinnan mukaan huomioiden tilanteen olosuhteet ja oireiden vakavuus.

Siun soten ajantasainen tiedote koronaviruksesta

MATKUSTUSTURVALLISUUS (HUOMAA MUUTOKSET 12.3.)

Matkustaminen epidemia-aikana

Riveriassa seurataan ja noudatetaan sekä henkilöstön että opiskelijoiden suhteen ulkomi-nisteriön matkustussuosituksia. Tämä poikkeuksellinen tilanne vaikuttaa matkustusturvallisuuteen kaikkialla maailmassa, minkä vuoksi ulkoministeriö suosittelee noudattamaan eri-tyistä varovaisuutta kaikkialla. Ulkoministeriön suosituksen mukaan nyt ei tule tarpeettomasti matkustaa minnekään.

Riveriassa on päätetty kieltää matkustaminen ulkomaille 12.3.2020 alkaen toistaiseksi.

Kielto koskee Riveriassa henkilöstön työmatkoja ja opiskelijoiden opiskeluun liittyviä matkoja mutta kieltoa kehotetaan lisäksi noudattamaan suosituksena myös vapaa-ajanmatkustamista koskien. Jokainen tekee kuitenkin omasta vapaa-ajan matkustamisestaan oman päätöksensä.

Ulkoministeriön etusivulta löytyy ohjeistusta, mutta yksittäisten maiden turvallisuustasoja ei päivitetä enää koronatilanteen mukaan.

Mikäli vaikkapa ulkomaalainen opiskelijamme päättää kuitenkin matkustaa kotimaahansa käymään, on syytä huomioida, että mahdollisten maahantulorajoitusten voimaan tullessa takaisin Suomeen pääseminen voi vaikeutua.

Matkavakuutus korvaa varatun matkan peruuttamisen vain, jos matkustaja on itse sairastunut. Matkanjärjestäjät voivat tarjota maksuttomia matkojen peruuttamisia epidemia-alueille. Lentoyhtiöt ja muut matkanjärjestäjät tiedottavat näistä erikseen.

Mikäli matkustaja joutuu karanteeniin matkallaan, maksaa Kela ansionmenetyskorvauksen Kelan normaalisäännösten mukaisesti, ei siis koko palkkaa. Matkavakuutus ei korvaa karenteeniajan majoitus- ja muita kustannuksia. Riverian matkavakuutus sisältää kuitenkin evakuointi, eli evakuointitilanteessa matkat korvataan.

Ulkomaalaisten vastaanottaminen epidemia-aikana

Ulkomaalaisten henkilöiden ja henkilöryhmien vastaanotto lopetetaan Riveriassa 12.3. 2020 alkaen toistaiseksi. Ulkomaalaisia vastaanottavat henkilöt vastaavat tämän tiedotteen sisällön välittämisestä heille.

Ulkomailta saapuvia Riverian omia henkilöitä (henkilöstö ja opiskelijat) ohjeistetaan toimimaan tässä ohjeessa esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Tällä hetkellä ulkomailla oleville opiskelijoillemme ja henkilöstöllemme järjestellään paluumatkoja mahdollisimman pian.

Matkustusilmoitusten tekeminen

Riveriassa otetaan käyttöön matkustusilmoitusten teko Ulkoministeriölle kaikkien ulkomaan matkojen osalta. Ilmoitus lähetetään matkat@riveria.fi -osoitteeseen.

Yhteydenpito ulkomailla oleviin opiskelijoihin ja henkilöstöön

Riveriassa on selvitetty epidemia-alueilla olevat Riverian opiskelijat ja henkilöstö ja heidät on ohjeistettu ilmoittautumaan Suomen suurlähetystöön tai konsulaattiin lisäohjeistuksen saa-miseksi.

Opiskelijat ja ohjaava opetushenkilöstö pitävät yhteyttä kv-kehittäjä Ara Hayrabedianiin puh. +358 50 311 5787. Lisäksi heille toimitetaan Riverian turvanumero +358 13 244 2112.

Evakuointi ja karenteeni -tilanteet

Evakointi ja karanteeni -tilanteissa toimitaan paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Oppilaitokseen palaaminen matkan jälkeen

Erillisestä epidemia-alueiden määrittelystä on luovuttu.

Kun palaat ulkomailta, ota yhteys esimieheesi ja sovi etätyön tekemisestä kahden viikon ajan paluusi jälkeen. Opiskelijat ovat niin ikään kaksi viikkoa poissa lähiopetuksesta ja ottavat yhteyttä omavalmentajaan lisäohjeiden saamiseksi.

Työelämässä oppimisen osalta (oppisopimus ja koulutussopimus) noudatetaan työpaikan ohjeita.

Jos sinulle tulee oireita 14 vuorokauden kuluessa matkalta palattuasi, ota välittömästi yhteyttä terveydenhuoltoon ensisijaisesti puhelimitse.